خاص

به انزوا رفتن را 

هیچوقت دوست نداشتم 

و ندارم

اما دوست دارم 

از میان بهترین چیزها 

" یکی " را 

که خوب ترین است 

انتخاب کنم

حتی :

تنهاترین تنهایی را

 


/ 0 نظر / 9 بازدید