خواهان

مگر می تواند جایی دیگر برود ؟!

در آغوش بزرگ آسمان

تنها می تواند از نقطه ای

به نقطه ای دیگر بغلتد

غیر از آغوش آسمان

ماه هیچ جا نمی خواهد برود/ 0 نظر / 78 بازدید