هنوز......

خوشبختانه

هنوز هست رقصی غمگنانه

نه با تکان دست ها و پاهایی

نه با غمزه های گردنی برافراشته

نه با چرخش موهایی به وجد

هنوز هست با بال و پری شکسته

با آ هنگ عجیب گذشته

با بغض

با سری بالا

با دلی به خاکستر نشسته

آ تشی رو به فزونی

رو به فزونی

فزونی........

/ 0 نظر / 46 بازدید