امضا

پای نوشته هایم 

همیشه امضائی هست

به شکل قاصدک

اگر نمی بینید

مدام در سفر است

با کوله بار شعرم

به سوی او

/ 0 نظر / 9 بازدید