جهش

پاییز کم کم نزدیک می شود 

و من کم کم

از پاییزدور می شوم

تمام دلتنگی ها

تنهایی ها

و غم و

نومیدی خزان را

به ورشکستگان عشق میسپارم

و روسفید از باران 

باز هم یکباره

به سبز می پیوندم  

 

/ 0 نظر / 32 بازدید