جانشین

کولی تابستان با عشوه 

رخت قرمز را می کَنَد

با شادی و رقص و خنده 

دایره خورشید را میزند 

میداند دوباره می آید

با دل و جان می زند

کولی زردی در راه است  

به پیشوازش می رود

/ 0 نظر / 31 بازدید