ترانه

آ نچه در گوش من می گویی

یک نجوای کوتاه نیست

به دلواپسی زمانه فراموش شود

ترانه ای ست بلند

که مخلوقات خواهند خواند

برای فردای خود/ 0 نظر / 49 بازدید