سالک

نه از ساقی خبر دارم نه از می

نه از خانقاه و نه از واعظ وی

مدام مدهوشم از مهر نمازش

نه از غم ها خبر دارم نه از نی

 


/ 0 نظر / 7 بازدید